Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Polityka jakości

Nadrzędną polityką Centrum Zdrowia Tuchów jest spełnienianie oczekiwań klientów/pacjentów i stron zainteresowanych poprzez realizację świadczeń na najwyższym dostępnym poziomie jakości, mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi oraz ciągłe doskonalenie w zakresie swojej działalności. Stworzenie takich warunków w Centrum aby funkcjonowanie i dalszy rozwój przebiegał w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, środowiska pracy był w pełni akceptowalny  przez pracowników, społeczność lokalną i organy kontrolne. Narzędziem do skutecznego zarządzania jakością realizowanych świadczeń, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i informacji jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony, Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 2700.  

 PRZYJĘTĄ POLITYKĘ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA REALIZUJEMY PRZEZ:

podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania na wszystkich poziomach na rzecz jakości, środowiska, bezpieczeństwa  informacji /lekarz pielęgniarka, położna ,diagnosta laboratoryjny, technik RTG, higienistka stomatologiczna, rejestratorka medyczna,sekretarka medyczna, personel administracyjny / optymalizację i poprawę procesów na podstawie wyników pomiaru ich efektywności i skuteczności, ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności naszych świadczeń we wszystkich profilach, wprowadzanie na rynek nowych świadczeń medycznych  oraz dostosowywanie dotychczasowych świadczeń do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów/pacjentów,identyfikowanie i przestrzeganie wymagań prawnych i innych dotyczących jakości, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa informacji  prowadzenie działalności z poszanowaniem zasobów naturalnych i ochrony środowiska naturalnego wraz z zapewnieniem odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zespół  firmy ciągle czyni starania  których celem jest podnoszenie jakości realizowanych świadczeń z uwzględnieniem ryzyka  jakie jest wpisane w  ich realizacje.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA REALIZOWANA JEST POPRZEZ PONIŻSZE CELE:
W ZAKRESIE JAKOŚCI:

wysoka jakość, bezpieczeństwo i niezawodność oferowanych usług,
profesjonalna obsługa klienta,
terminowa i rzetelne realizacja świadczeń
monitorowanie i badanie poziomu zadowolenia klientów oraz stopnia spełnienia ich oczekiwań,
kontrola jakości realizowanych świadczeń w kolejnych fazach  realizacji
ciągła modernizacja istniejącego  zaplecza diagnostyczno – terapeutycznego i hotelowego
nieustanny rozwój i podnoszenie prestiżu firmy, 
rozszerzanie rynków zbytu  na świadczenia medyczne realizowanych profili
minimalizacja zidentyfikowanych ryzyk poprzez planowanie działań w razie jego wystąpienia
realizacja świadczeń zawsze precyzyjnie zgodnie z obowiązującymi standardami i zaleceniami towarzystw naukowych  różnych profili medycznych .  

W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


przestrzeganie przepisów prawa i innych uregulowań odnoszących się do ochrony środowiska i mających zastosowanie do specyficznej działalności Centrum zapobieganie zanieczyszczeniom głównie w obszarze odpadowym racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w postaci wody i energii zmniejszenie zużycia nośników energii cieplnej zmniejszenie ryzyka i identyfikacja szans występowania awarii środowiskowych kierowanie się troską o środowisko  w decyzjach dotyczących wyboru środków dezynfekcyjnych i wprowadzanych nowych technologii  diagnostycznych czy terapeutycznych podnoszenie środowiskowej świadomości pracowników, których praca ma wpływ  na środowisko np. .wykorzystanie odczynników chemicznych w Pracowni Analitycznej
ciągłe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normy ISO 9001 ; ISO14001;   ISO 27001 i inne wymagania nadzorowanie podwykonawców świadczących usługi dla CZT w zakresie ochrony środowiska dążenie do zapewnienia  prawidłowych i bezpiecznych warunków dla środowiska stawiając wymagania środowiskowe  wszystkim dostawcom usług i towarów

W ZAKRESIE POLITYKI  BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 Działalność CENTRUM  ZDROWIA W TUCHOWIE, polityka oraz wynikające z niej cele, zapewniają spełnienie wymagań klientów przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji kosztów oraz zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji. Przez bezpieczeństwo informacji w „CENTRUM” rozumie się zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji.

 Zespół  CZT realizując strategię bezpieczeństwa utrzymuje zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka oraz zapewnia bezpieczeństwo własnych jak i powierzonych przez klientów

informacji poprzez:

• przydzielanie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,

• zapewnianie integralności przetwarzanych danych,

• podnoszenie świadomości użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów informatycznych,

• zagwarantowanie dostępności informacji oraz zdolności do nieprzerwanego świadczenia usług naszym klientom poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością działania,

• zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi, regulacjami wewnętrznymi oraz zapisami umownymi.

 

Centrum Zdrowia w Tuchowie zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu

strategicznym w obszarze bezpieczeństwa informacji podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania

i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Postanowienia wynikające z polityki oraz dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem

informacji są znane i respektowane przez wszystkie osoby zatrudnione w CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW

Kierownictwo  CENTRUM  nadzorując realizację postanowień wynikających z polityki

bezpieczeństwa informacji, zobowiązuje się do spełnienia wymagań i podejmowania wszelkich

niezbędnych działań wynikających z ich naruszenia a tym samym do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Mając na uwadze powyższe kierownictwo  CZT w Tuchowie dąży do integracji i centralizacji systemów informatycznych.

 

Zobowiązania niniejszej Polityki są realizowane na każdym szczeblu zarządzania Spółką, przy współpracy ze wszystkimi stronami zainteresowanymi oraz przy zapewnieniu środków i zasobów niezbędnych do ich realizacji.

 

Bazy zewnętrzne

 

Celem umożliwienia pogłębiania wiedzy pracowników, Szpital poleca poniższe bazy danych (portale medyczne), jako źródło informacji z zakresu medycyny i praktyki lekarskiej.

 • www.medscape.com – medyczna baza danych duzy wybór artykułów w wolnym dostępie
 • www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - Pubmed – baza danych Narodowej Biblioteki Medycznej USA
 • www.aidsinfo.nih.gov - AIDSinfo – baza danych dotyczących AIDS
 • www.biomdecentral.com - Biomedcentral – medyczna baza danych – duży wybór czasopism w wolnym dostępie
 • www.doaj.org - DOAJ – Directy of Open Access Journals – wielotematyczna baza danych zawierająca ponad 4000 tytułó czasopism m.in. z biologii, chemii, medycyny.
 • www.hpd.nlm.nih.gov - Horehold Products Database – zawiera informacje o składzie chemicznym i wpływie na zdrowie 8000 produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej
 • www.mp.pl - Medycyna Praktyczna – portal dla lekarzy.
 • www.bmj.com
 • medtube.pl - MEDtube to innowacyjny portal wymiany wiedzy dla lekarzy i studentów, oparty o treści multimedialne i największy globalny projekt tego rodzaju. Dostęp do serwisu jest darmowy, po uprzednim utworzeniu konta pod adresem: https://medtube.pl/users/register

Cochrane Library – to bogate źródło informacji z zakresu medycyny praktycznej, obejmujące kolekcję baz tworzonych zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach. Wyniki pracy międzynarodowych specjalistów publikowane są tu w postaci przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnorodnych interwencji zdrowotnych, raportów oceny technologii medycznych oraz rejestrów badań z grupą kontrolną.

Dystrybutorem opracowań będących w zasobach Cochrane Library jest Wiley Online Library. Zgodnie z polityką otwartego dostępu od lutego 2013 roku wszystkie nowe przeglądy Cochrane po 12 miesiącach od publikacji stają się dostępne bezpłatnie dla wszystkich czytelników. Dostęp do pełnej wersji przeglądu systematycznego, który niedostępny jest w ramach otwartego dostępu uzyskać można na dwa sposoby – poprzez wykupienie dostępu do wybranego artykułu lub prenumeratę Cochrane Library:

 • w przypadku, gdy chcemy uzyskać dostęp do jednej, wybranej publikacji (Pay per view) należy zarejestrować się na platformie Wiley Online Library i uiścić opłatę umożliwiającą 24 godzinny dostęp do konkretnej publikacji. Więcej informacji tu: https://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-404512.html#ppv
 • jeżeli , chcemy mieć stały dostęp do znajdujących się w Cochrane Library publikacji, można też skorzystać z możliwości wykupienia prenumeraty(dostęp online lub kwartalnie otrzymywane DVD). Szczegóły dotyczące prenumeraty wraz z cennikiem, znaleźć można tu: https://www.cochranelibrary.com/help/how-to-order

Wszystkie możliwości dostępu do zasobów Cochrane Library opisano na stronie: https://www.cochranelibrary.com/help/access

Ponadto wszystkie abstrakty i podsumowania PLS (streszczenia prostym językiem) dostępne są bezpłatnie na stronie Cochrane Library: https://www.cochranelibrary.com

Niektóre PLS przetłumaczone na język polski dostępne są również pod adresem: https://www.cochrane.org/pl/evidence

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.