Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Centrum Zdrowia Tuchów

Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Zdrowia Tuchów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności serwisu.

Certyfikat Dostępności Strony

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Centrum Zdrowia Tuchów.
 • E-mail: poz@czt.com.pl
 • Telefon: 884880712

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Zdrowia Tuchów
 • Adres: ul. Szpitalna 1, Tuchów
 • E-mail: sekretariat@czt.com.pl
 • Telefon: 884880712

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Stosowne oznakowanie
 2. Likwidacje barier architektonicznych
 3. Umożliwienie dostępu do pomieszczeń CZT dla osób z niepełnosprawnościami
 4. Dwa miejsca parkingowe zlokalizowane przy ulicy Szpitalnej 1, przy segmencie B i C
 5. Podjazd do wejścia segmentu B przy ul. Szpitalnej 1
 6. Automatyczne drzwi - segment B
 7. Ścieżka dotykowa prowadząca do segmentu B przy ul. Szpitalnej
 8. Dwa miejsca parkingowe zlokalizowane przy ulicy Szpitalnej 1, przy segmencie A łączące się z ścieżką dotykową, prowadzącą do recepcji ( segment B)
 9. Dwa miejsca parkingowe zlokalizowane przy segmencie D
 10. Wejście w segmencie D wyposażone w podjazd
 11. Plan tyflograficzny zlokalizowany przy recepcji segmentu B
 12. Asystent Medyczny - Recepcja segment B
 13. Toaleta dostosowana do potrzeb osób z specjalnymi potrzebami - Segment B
 14. System kolejkowy POZ - segment B
 15. Pomoc optyczna - segment B
 16. Personel recepcji ( segment B) przeszkolony w zakresie języka migowego
 17. Pętla indukcyjna - Segment B
 18. Prawo wstępu z psem przewodnikiem na teren placówk

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.