Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.

 

 1. Administrator danych
  Administratorem danych osobowych  pacjentów jest Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie, ul. Szpitalna 1
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach ochrony własnych danych po nr tel. 14 6535229, mailem pawel.konarski@czt.com.pl lub pisemnie.
 3. Źródło pozyskiwania danych – bezpośrednio od pacjentów lub opiekunów prawnych
 4. Zakres przetwarzanych danych
  Od pacjentów pozyskiwane są dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania,  aby móc zweryfikować ich tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia pacjenta jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych. Informacje te są gromadzone, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia. Dodatkowe informacje tj. nr telefonu lub a-mail są pozyskiwane po udzieleniu gody przez pacjenta
 5. Cel przetwarzania danych
  1. W celu udzielania Pani świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie obowiązku z art. 15 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. W celu przekazania Pani danych do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie obowiązku z art. 188 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. W celu gromadzenia Pani danych osobowych na podstawie obowiązku wynikającego z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. W celu gromadzenia Pani danych osobowych w bazie danych systemu informacji na podstawie obowiązku wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. Ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pana(i) żywotnych interesów w postaci prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, prawa do informacji o swoim stanie zdrowia, prawa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawa do dostępu do dokumentacji medycznej (art. 6, 9, 15, 23, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
  6. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu CZT sp. z o.o. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu CZT sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Odbiorcy danych
  Do Pani(a) danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy CZT sp. z o.o. (podmioty przetwarzające), np. laboratoria analityczne, inne szpitale i gabinety lekarskie, firmy prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 7. Przekazywanie danych do Państw
  Dane osobowe pacjentów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
 8. Okres przechowywania danych
  Pani(a) dane osobowe wynikające z udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będą przetwarzane przez okres zgodny z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), określający okres archiwizacji dokumentacji medycznej tj.: co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
   1. a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
   2. b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  5. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 9. Zgoda na podanie danych osobowych
  Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 189 ust. 2 ustawy o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) i stanowi warunek udzielenia świadczenia
 10. Prawa pacjenta
  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.