1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych  pacjentów jest Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie, ul. Szpitalna 1

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach ochrony własnych danych po nr tel. 14 6535229, mailem pawel.konarski@czt.com.pl lub pisemnie.

 1. Źródło pozyskiwania danych – bezpośrednio od pacjentów lub opiekunów prawnych
 1. Zakres przetwarzanych danych

Od pacjentów pozyskiwane są dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania,  aby móc zweryfikować ich tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna pacjenta, w której odnotowane są wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia pacjenta jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych. Informacje te są gromadzone, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia. Dodatkowe informacje tj. nr telefonu lub a-mail są pozyskiwane po udzieleniu gody przez pacjenta

 1. Cel przetwarzania danych

5.1 W celu udzielania Pani świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie obowiązku z art. 15 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5.2. W celu przekazania Pani danych do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie obowiązku z art. 188 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5.3. W celu gromadzenia Pani danych osobowych na podstawie obowiązku wynikającego z art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5.4. W celu gromadzenia Pani danych osobowych w bazie danych systemu informacji na podstawie obowiązku wynikającego z art. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5.5. Ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pana(i) żywotnych interesów w postaci prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, prawa do informacji o swoim stanie zdrowia, prawa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prawa do dostępu do dokumentacji medycznej (art. 6, 9, 15, 23, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);

5.6. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu CZT sp. z o.o. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5.7. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu CZT sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. Odbiorcy danych

Do Pani(a) danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy CZT sp. z o.o. (podmioty przetwarzające), np. laboratoria analityczne, inne szpitale i gabinety lekarskie, firmy prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

 1. Przekazywanie danych do Państw

Dane osobowe pacjentów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych

Pani(a) dane osobowe wynikające z udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będą przetwarzane przez okres zgodny z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), określający okres archiwizacji dokumentacji medycznej tj.: co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

 1. a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 2. b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

 1. Zgoda na podanie danych osobowych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 189 ust. 2 ustawy o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) i stanowi warunek udzielenia świadczenia

 

 1. Prawa pacjenta

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. e) prawo do przenoszenia danych;
 6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;