fbpx
Facebook Ad

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNO – PROMOCYJNEJ DLA PROJEKTU PORODÓWKI NOWEJ GENERACJI W TUCHOWIE I DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Zamawiający:

CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW

 1. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów

(KRS: 0000282440, NIP: 8733135562, REGON: 120446616)

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  wybór  Wykonawcy  na   przeprowadzenie   kampanii   informacyjno – promocyjnej dla projektu Porodówki Nowej Generacji w Tuchowie i Dąbrowie Tarnowskiej.

 1. Tematyka

Zamawiający  realizuje   projekt  Porodówka Nowej Generacji,  który  ma  na  celu podnoszenie standardów opieki okołoporodowej oraz pomoc kobietom w ciąży i młodym  mamom w pozyskiwaniu i wymianie informacji potrzebnych do sprzyjającego zdrowiu przeżycia ciąży, porodu i połogu.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie   kampanii   informacyjno – promocyjnej   dla   projektu   Porodówek Nowej Generacji w mediach społecznościowych  (Facebook)  oraz  wyszukiwarce  Google  (Adwords)  obejmujących  obsługę,  optymalizację oraz analitykę przy użyciu Google Analytics.

Cel kampanii:

wzrost liczy pacjentek korzystających ze świadczeń Centrum  Zdrowia Tuchów oraz Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska oraz zwiększenie poziomu wiedzy  pacjentek i potencjalnych pacjentek na temat ciąży, porodu i połogu.

W przypadku działań na portalu Facebook

– zwiększenie liczby fanów oraz interakcji użytkowników z treściami dotyczącymi programu.

Zadania:

– przygotowanie założeń kampanii informacyjno – promocyjnej,

– przygotowanie  podstawowego  planu  śledzenia  (obejmującego  kliknięcia  w  przyciski  m.in. udostępnienie  formularza planu porodu,  przekierowania  do  strony  kontaktu CZT  itp.)  oraz  doboru  słów kluczowych,

– instalacja pixela FB,

– konfiguracja  Google  Analytics  (wykluczenie  spamu,  wykluczenie  ruchu  własnego,  śledzenie  scrollowania),

– mierzenie konwersji,

– remarketing,

– reklama w sieci wyszukiwania Google.

Wykonawca stworzy konta reklamowe Adwords oraz Facebook, które będą własnością Zamawiającego i do których Zamawiający będzie miał wgląd. Wszystkie zmiany w ustawieniach kontach Adwords oraz Facebook będą wspólnie ustalane z Wykonawcą.

Wykonawca zbuduje  budżet  kampanii   na   okres  jednego roku.

W  ciągu  okresu  świadczenia  usług,  Wykonawca  będzie  zobligowany  do  przeprowadzenia z  Zamawiającym  raz  w  miesiącu  osobistych  konsultacji,  dotyczących  przebiegu  kampanii informacyjno-promocyjnej w siedzibie Zamawiającego. Termin konsultacji będzie ustalany z tygodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego.

 1. Termin realizacji:

Szacuje się, że świadczenie usługi rozpocznie się w październiku 2018 r. a skończy w październiku  2019 r.

 1. Wymogi formalne
 2. Oferent, który chce wziąć udział w procedurze wyboru oferty, musi przedłożyć:
 3. a) Listę, wraz z opisem, wykonanych  kampanii  informacyjno – promocyjnych    w mediach  społecznościowych  (Facebook)  oraz  w  wyszukiwarkach  internetowych  w  tym  Google  wraz z referencjami od podmiotów na rzecz których Oferent  świadczył usługi (minimum 3 wykonane kampanie z wykorzystaniem technologii opisanych w pkt. I.2.
 4. b) Ofertę cenową ( załącznik nr 1).

Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto za świadczenie usług wyrażoną w PLN. Cena jest ceną zryczałtowaną i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.

 1. c) Proponowany plan   kampanii   promocyjno-informacyjnej  rozbity  na  etapy, wraz  z  planem  śledzenia, uwzględniającym zadania opisane w punkcie I.2, w tym minimalną ilość wpisów oraz innych postów promocyjnych z uzasadnieniem.
 2. d) Co najmniej jeden certyfikat Google AdWords dla osoby prowadzącej kampanię.
 3. Ocena spełnienia  w/w  warunków  dokonana  zostanie  zgodnie  z  formułą  „spełnia – nie  spełnia”, w oparciu o informacje i dane zawarte w ofercie.
 4. Formularze potwierdzające spełnienie wymogów formalnych muszą być podpisane przez  Oferenta  lub  osoby  upoważnione  do reprezentowania Oferenta.
 5. Oferty muszą być dostarczone do Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt. VI.
 6. Oferty, które wpłynęły po terminie zostaną odrzucone.

III. Sposób dokonywania oceny ofert.

 1. Do oceny będą dopuszczone tylko oferty złożone przez Oferentów, którzy spełnili wymogi formalne.
 2. Wybór Wykonawcy do realizacji zamówienia w ramach realizowanego

projektu nastąpi w oparciu o kryteria oceny oferty:

Waga przypisana:

 1. Cena – 70%,
 2. Proponowany plan kampanii promocyjno-informacyjnej – 30%,

RAZEM  100%

 1. Do współpracy wybrany zostanie Oferent, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.
 2. W przypadku, gdy kilku Oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów łącznie, decyduje liczba punktów za kryterium 1.
 3. Inne warunki zamówienia
 4. W toku  badania  i  oceny oferty, Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi  27.09.2018  r.

Wyniki  postępowania  umieszczone  zostaną  na stronie  internetowej  Zamawiającego www.czt.com.pl.

 1. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy za świadczone usługi wraz ze zwrotem poniesionych kosztów na kampanię informacyjno-promocyjną  nieprzekraczających  założeń  finansowych  na  poszczególny miesiąc trwania kampanii ustalonych z Zamawiającym, następowała będzie w okresach miesięcznych,  na  podstawie  faktury  oraz  zestawienia  wykonanych  prac,  wystawionych przez Wykonawcę.
 2. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od realizacji Umowy w części lub w całości bez ponoszenia kar z tego tytułu. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dotychczas wykonane usługi na podstawie faktury oraz zestawienia wykonanych prac wraz z zestawieniem poniesionych kosztów na kampanię.
 3. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Zamawiający ma prawo odwołać postępowanie ofertowe bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Osoba do kontaktu:

Marek  Kołdras – pełnomocnik ds. komunikacji

tel. (+48) 509 024 417

Pytania  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  składać  można  drogą  mailową na adres:  marek.koldras@czt.com.pl nie później niż do dn. 15 września 2018 r. do godz. 12.00.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert.
 2. Oferta powinna:
 3. być sporządzona na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  w języku  polskim,  pismem komputerowym,
 4. posiadać datę sporządzenia,
 5. zawierać wypełnione i podpisane załączniki,
 6. być złożona w  zabezpieczonej  kopercie  i  opatrzona  informacją:  „Oferta Przeprowadzenie kampanii  informacyjno – promocyjnej dla projektu Porodówki Nowej Generacji” . Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Centrum Zdrowia Tuchów ul. Szpitalna 1,  33-170 Tuchów lub za pośrednictwem poczty do 20.09.2018 r (decyduje data stempla pocztowego).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
pdf-icon

docx-icon