„DOBRY POCZĄTEK – DIAGNOSTYKA PRENATALNA I OPIEKA NAD DZIEĆMI DO 7 ROKU ŻYCIA”

– MODUŁ I – BADANIA PRENATALNE

CELEM GŁÓWNY PROJEKTU W RAMACH MODUŁU I

Celem jest zapewnienie nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej dla 4000 (cztery tysiące) kobiet ciężarnych  poniżej 35 roku życia, pozostających poza wsparciem NFZ w tym zakresie, spełniających kryteria udziału w programie zgodnie ze standardem usług, zamieszkałych głównie w powiatach: dąbrowskim, brzeskim, gorlickim, tarnowskim oraz mieście Tarnów.

Realizacja celu głównego przyczyni się do:

 • zwiększenia dostępu do badań prenatalnych umożliwiających wczesne wykrywanie wad wrodzonych (w tym także skrócenie czasu oczekiwania na badanie),
 • umożliwienia uczestniczkom projektu dostępu do opieki medycznej niezależnie od możliwości finansowych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Uczestniczkami projektu mogą zostać wszystkie kobiety ciężarne, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
 • mieszkają na terenie województwa małopolskiego – powiaty: dąbrowski, brzeski, gorlicki, tarnowski, Miasto Tarnów,
 • nie ukończyły 35. roku życia i nie spełniają kryteriów kwalifikacji do programu badań prenatalnych finansowanego z NFZ,
 • wiek ciążowy nie przekracza 14 tygodnia ciąży,
 • złożą kompletną dokumentację zgłoszeniową.

UWAGA: w przypadku kobiet poniżej 18 roku życia niezamężnych wymagana jest dodatkowo obecność opiekuna Prawnego i jego podpis na dokumentach zgłoszeniowych.

 1. Dokumentację zgłoszeniową do Projektu stanowią poniższe załączniki (można je pobrać i dostarczyć wypełnione mailem, pocztą, osobiście lub uzupełnić na miejscu przed pierwszą wizytą):
 • formularz zgłoszeniowy do Projektu – Załącznik nr 1-MODUŁ I
 • kserokopia karty ciąży – w celu potwierdzenia wieku ciąży- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oświadczenie o wieku ciąży – Załącznik nr 2-MODUŁ I

(załącznik ten przechowywany będzie razem z dokumentacją medyczną)

 • oświadczenie Uczestniczki Projektu o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 3 – MODUŁ I.
 1. Dokumentację potwierdzającą udział w Projekcie stanowi:
 • deklaracja uczestnictwa w Projekcie – Załącznik nr 4 – MODUŁ I
 1. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie.
 2. Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie danych (status Kandydatki do Projektu) zawartych w ww. dokumentach. Stąd muszą być one aktualne na dzień ich złożenia, jak również na dzień wybranego terminu zaplanowanego wsparcia.
 3. W przypadku zmiany warunków skutkujących spełnieniem kryteriów kwalifikacji do programu badań prenatalnych finansowanego z NFZ uczestniczka zostanie wyłączona z Projektu.

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU OBEJMOWAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCE ETAPY:

 1. wizyta konsultacyjna – kwalifikacja do badania.
  badanie ultrasonograficzne wykonywane pomiędzy 11+0 a 13+6 tyg. ciąży wykonane zgodnie z zaleceniami PTG oraz Fundacji Medycyny Płodu (Fetal Medicine Foundation – FMF),
  badanie biochemiczne I trymestru ciąży – test PAPP-A.
  komputerowa ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych płodu na podstawie danych uzyskanych podczas badań przesiewowych I trymestru ciąży.
 2. w II trymestrze ciąży (pomiędzy 15-18 tygodniem ciąży) wykonanie badania biochemicznego (test potrójny – oznaczenie w osoczu całkowitego HCG, alfafetoproteiny oraz wolnego estriolu).
  pomiędzy 18-24 tyg. ciąży wykonanie badania ultrasonograficznego zgodnie z rekomendacjami PTG/FM.
  wizyta konsultacyjna – zalecenia dalszego postępowania.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 • udział w programie jest bezpłatny -Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • nie wymagamy skierowania

REJESTRACJA

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji do projektu – MODUŁ I
pdf-icon

 

 

Formularz zgłoszeniowy do Projektu – Załącznik nr 1-MODUŁ I
pdf-icon

 

 

Kserokopia karty ciąży – w celu potwierdzenia wieku ciąży- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oświadczenie o wieku ciąży – Załącznik nr 2 – MODUŁ I
pdf-icon

 

 

Oświadczenie Uczestniczki Projektu o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 3 – MODUŁ I.
pdf-icon

 

 

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – Załącznik nr 4 – MODUŁ I
pdf-icon
 

 

Harmonogram badań – MAJ 2019:
pdf-icon