MENU:

 
Dzienny Dom
Opieki Medycznej

Dzienny Dom Opieki Medycznej to projekt pilotażowy realizowany w ramach konkursu
nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 • Przedmiotem projektu realizowanego przez Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. jest powstanie 15 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM,
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonować  będzie w Wierzchosławicach, pod adresem 33-122 Wierzchosławice 39B, w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 31 maja 2018 roku,
 • Czas trwania pobytu pacjenta w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych,
 • Za korzystanie ze świadczeń DDOM pacjent nie ponosi żadnych kosztów,
 • Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,
 • W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta,
 • Korzystanie ze świadczeń DDOM pozwala przygotować pacjenta i jego opiekunów do życia z niepełnosprawnością i dalszego samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.

 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM?

Osobami korzystającymi ze wsparcia w DDOM mogą być pacjenci  spełniający łącznie następujące warunki:

 • Są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, bądź w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),
 • Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny wg skali Barthel: 40-65 punktów),
 • Nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM (wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnychi opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby w przypadku, których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienia) (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta),
 • Są pacjentami wymagającymi  ze względu na stan zdrowia  świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM),
 • Są pacjentami mającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta i/lub w systemie EWUŚ).

 

 

ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ NALEŻY:

 

1. Zapoznać się z:

a)  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

b) Regulaminem Organizacyjnym wraz z załącznikami

Regulamin Organizacyjny wraz z załącznikami

Zał.1 Wykaz pomieszczeń

Zał.2 Wykaz sprzętu medycznego

Zał.3 Wykaz personelu

Zał.4 Wykaz świadczeń rehabilitacyjnych

Zał.5 Wykaz badań

Zał.6 Całościowa ocena geriatryczna

 

2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:

a) Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

b) Kopię karty informacyjnej/ wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu


c) Skierowanie do DDOM

Skierowanie do DDOM

 

d)  Kartę oceny  świadczeniobiorcy według skali Barthel

Skala Barthel

 

Skierowanie wraz z kartą oceny świadczeniobiorcy według skali Barthel wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.


e) Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług dziennego domu opieki medycznej oraz Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

Oświadczenie o braku wyłączności

 

f) Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych

 

g) Oświadczenie i zobowiązanie Rodziny/Opiekuna do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu

Oświadczenie i zobowiązanie Rodziny/Opiekuna do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu

 


3. Dostarczyć zgromadzone dokumenty  do biura projektu z siedzibą w   Centrum Zdrowia Wierzchosławice, 33 -122 Wierzchosławice 39B

HARMONOGRAM OPIEKI/PLAN DNIA

HARMONOGRAM CZASU PRACY PERSONELU

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Kierownik Dziennego Domu Opieki Medycznej Anna Baran

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00
tel. 882 139 607

e-mail: ddom@czt.com.pl

lub osobiście w godzinach pracy  Centrum Zdrowia Wierzchosławice 33 -122 Wierzchosławice 39B.

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI – 1.072.516,50 PLN

WKŁAD WŁASNY – 72.581,84 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE – 999.934,66 PLN

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
33-170 Tuchów ul. Szpitalna 1
Sekretariat
Tel. 14 65 35 101
Fax.14 65 35 104

Co roku na raka jelita grubego umiera w Polsce ponad 10 tys. osób. Badania profilaktyczne są jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia. Teraz badania przesiewowe raka jelita grubego będą jeszcze bardziej dostępne.

 

Rozpoczęła się bowiem realizacja programu  profilaktycznego „Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”, realizowanego

Zapewniające intymność, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Takie są nowe sale oddziału położniczego i neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od 13 października będą już z nich korzystały młode matki. Otwarcie oddziałów oznacza zakończenie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat w Tuchowie pod hasłem „Nowoczesn

Bezpieczne wykonywane przy użyciu pierwszego w regionie, bardzo dokładnego, aparatu cyfrowego z niską dawką promieniowania RTG. Panie pomiędzy 50 a 69. rokiem życia mogą je wykonać bezpłatnie,  aby potwierdzić, że są zdrowe.

Centrum Zdrowia Tuchów  w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wykonuje zabiegi polegające na usunięciu trzeciego migdałka. Operacje usunięcia trzeciego migdałka w Centrum Zdrowia Tuchów wykonują lekarze z wieloletnim stażem: lek. med. Urszula Horbacewicz - specjalista otolaryngolog oraz lek. med. otolaryngolog i specjalista audiolog - Przemysław Jarmoliński.  Zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu  z Narodowym Fundusz

Zabiegi usuwania zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji przeprowadza lek. med. Adam Słoka - specjalista w zakresie okulistyki. Posiadamy nowoczesny sprzęt, proponujemy  krótkie terminy, wykorzystujemy amerykańskie soczewki.  

 

 

 

 


To, co nas wyróżnia:

 

 • Wysokiej klasy specjaliści

Pracownia Tomografii Komputerowej jest najnowocześniejszym oddziałem diagnostycznym w Centrum Zdrowia Tuchów. Wyposażona została, w najlepszy w swojej klasie, 16-rzędowy tomograf Toshiba Aquilion wraz z dwumonitorową stacją lekarską i automatyczną strzykawką. Wielorzędowy tomograf zapewnia optymalne parametry skanowania, minimalną w pełni bezpieczną dla Pacjenta, dawkę promieniowania rentgenowskiego or

Rejestracja elektroniczna:
- wpisz swoje dane kontaktowe
- kliknij "wyślij"
- skonktaktujemy się z Tobą aby umówić się na najlepszy dla Ciebie termin